Legislatíva


Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre
intelektovo nadaných žiakov 
č. CD-2005-19376/26377-1:091

schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005, aktualizované k 1. septembru 2008

 Cieľom týchto metodických pokynov je stanoviť postup pre identifikáciu všeobecne intelektovo nadaných detí ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich následné zaraďovanie do výchovno-vzdelávacích programov zameraných na rozvíjanie ich nadania a osobnosti v základných a stredných školách formou individuálnej integrácie jednotlivých nadaných žiakov alebo skupín nadaných žiakov.

 
(3) Indikátory v identifikačnom procese

Psychológ pri identifikácii intelektovo nadaných detí zohľadňuje (okrem iného) :

údaje o úrovni reprodukčných intelektových schopností získané dvoma nezávislými testami, umožňujúcimi jednak posúdenie globálnej úrovne inteligencie, jednak vhľad do jej štruktúry – najmenej na úrovni rozlíšenia verbálnych a neverbálnych schopností

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č. č.:2011-3121/12824:4-921
Celý dokument: TU

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S AUTIZMOM ALEBO ĎALŠÍMI PERVAZÍVNYMI
VÝVINOVÝMI PORUCHAMI (BEZ MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA)

ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Celý dokument: TU

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI PORUCHAMI UČENIA

ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Celý dokument: TU

ŠPECIFIKÁ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŽIAKOV S VÝVINOVÝMI
PORUCHAMI UČENIA (VPU) V STREDNEJ ŠKOLE

Doplnok k Vzdelávaciemu programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (ISCED 3)
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2011-11209/27407:1-914 dňa 31. augusta 2011 s platnosťou od 1. septembra 2011.
Celý dokument: TU

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI

ISCED 1 – primárne vzdelávanie
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu Schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.  
Celý dokument: TU

VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHAMI SPRÁVANIA

ISCED 1 primárne vzdelávanie
ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie
ISCED 2C nižšie stredné odborné vzdelávanie
ISCED 2C stredné odborné vzdelávanie
ISCED 3 sekundárne vzdelávanie
Vzdelávací program ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu schválilo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.
Celý dokument: TU