Aktuálna ponuka služieb SCPPPaP KORY v priestoroch poradne


 Prehľad odborných intervencií:

1.Psychologická a špeciálno - pedagogická diagnostika

- meranie intelektového nadania - IQ

- meranie EQ - diagnostika a prevencia porúch správania

- diagnostika školskej zrelosti vrátane motorických funkcií  

- diagnostika úrovne všeobecných rozumových schopností

- diagnostika úrovne kognitívnych schopností (pamäte, pozornosti, psychomotorického    

  tempa, zrakového vnímania, vizuomotorickej koordinácie a iné)

- diagnostika osobnosti

- diagnostika aktuálneho emocionálneho prežívania, postojov a sociálnych vzťahov

- diagnostika profesionálnej orientácie

- diagnostika špecifických porúch učenia a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

 

2.Psychologické intervencie, poradenstvo a konzultácie (aj dlhodobé)

- rozvoj sociálnych zručností (aj triedne kolektívy)

- rozvoj emocionálnej inteligencie (aj triedne kolektívy)

- poradenstvo a konzultácie v oblasti ťažkostí vo vzťahoch (aj kolektív - rovesnícke, partnerské vzťahy)

- poradenstvo v oblasti emočného prežívania  a zvládania záťažových situácii

- poradenstvo pri ťažkostiach v školskom prostredí a pri problémoch v  učení

- poradenstvo a konzultácie pri poruchách správania

- poradenstvo a konzultácie pri ťažkostiach v oblasti výchovy

 

3.Špeciálno – pedagogické stimulácie, poradenstvo a konzultácie

- rozvoj kognitívnych schopností (tréning pamäte, pozornosti, motorických zručností)

- stimulácie pri poruchách učenia (stimulácia čitateľských, pravopisných

  a matematických zručností)

 

4.Logopedické intervencie