Ponukový list pre základné školy


Individuálne testovanie s cieľom integrácie žiakov s poruchami  učenia (súčinnosť s rodičomi)          

Individuálne meranie a poradenstvo pri riešení problémov osobnostného a sociálneho vývinu
      ·problémy so sebahodnotením, vzťahové problémy
      ·diagnostiku porúch psychického vývinu a porúch správania

Skupinové a individuálne poradenstvo v oblasti kariérového vývinu

      ·optimálne nasmerovanie profesijného vývinu, voľba ďalšieho štúdia
      ·kariérne poradenstvo, ktorého cieľom je poskytnúť cenné informácie pri voľbe strednej školy
Preventívne aktivity:
      ·interaktívne preventívne programy na rozvoj a zlepšenie sociálnych vzťahov a správania
      ·individuálne a skupinové aktivity so zameraním sa na zvládanie trémy, stresu, strachov , fóbii