Ponuka aktivít pre stredné odborné  školy a gymnáziá


1. „Zahájenie štúdia na strednej škole“

Cieľ: prekonanie rozdielov pri zmene úrovne školy, zmeny v spôsoboch učenia, začlenenie do nového kolektívu, spolupráca s pedagógmi.

Metóda: VARK / motivačný rozhovor.

2. „Ako zahájiť a viesť osobný rozhovor“

Cieľ: naučiť sa používať efektívny spôsob komunikácie, primerané presadzovanie vlastného názoru a akceptáciu druhého vo svojom správaní, kolektívnej práci a spolužití; spoznať pojmy empatia, konkurencia, prispôsobenie, asertivita a iné.

Metóda: TKI / prednáška / diskusia.

3. „Sila neverbálnej komunikácie “

Aktivita zahŕňa rozbor a prejavy neverbálneho správania a dôsledkov ich nesprávneho  využívania.  

Ciel: rozvoj sebapoznávania vo vzťahu u komunikácii.

Metóda: prezentácia / diskusia.

4. „Vzájomná úcta a rešpekt pri riešení každodenných situácií“

Cieľ: oboznámiť študentov so základmi spoločenského správania, popularizáciu  používania pravidiel v bežnom živote;  dôvody akceptácie  osôb – ako prirodzenej autority. Pojmy porozumenie, rešpekt, sebaúcta, empatia.

Metóda: prezentácia / diskusia.

5. „Stres – súčasť života “

Cieľ: naučiť sa rozpoznať záťažové situácie, formy a typy stresu, jeho prejavy a ako sa pred nimi chrániť.

Metóda: interaktívna prednáška / seba - reflexný test.

6. „Učme sa podľa osobných predpokladov “

Aktivita zameraná na pomoc pri hľadaní optimálneho a efektívneho spôsobu učenia. Individuálny test a skupinové hodnotenie.

Cieľ: rozvoj sebapoznávania vo vzťahu k učeniu.

Metóda: ENTWISTLE.

7. „Úvod do sveta práce“

Aktivita zameraná na získanie základných informácii o sebe, o svojich hodnotách a postojoch v nadväznosti na životné role a voľbu profesie.

Cieľ:rozvoj informovanosti s ohľadom na voľnu povolania.

Metóda: špeosobnostné testy, kariérové poradenstvo.

8. „Formy , prejavy a dôsledky šikany jej  viacerých formách “

Preventívny program zahŕňa definovanie foriem, príčin šikanovania, dôležitosť rodinného zázemia na vývin osobnosti.

Cieľ: rozpoznanie foriem, podpora odolnosti študenta, vhodné správanie pri zažívanej šikane.

Metóda: interaktívna prednáška – video.

9. „Život má zmysel “

Preventívny program suicidálneho správania so zameraním na seba – reflexiu.

Cieľ: podpora perspektívneho myslenia a tvorba životných plánov.

Metóda: anonymný sebahodnotiaci test / diskusia.

10. „Život v rovnováhe“

Preventívny program zameraný na predchádzanie vzniku porúch prijímu potravy.

Cieľ: priblížiť význam zdravého životného štýlu so zameraním na predchádzanie vzniku obezity, mentálnej anorexie a bulímie, či závislosti na cvičení.

Metóda: interaktívna prednáška – práca v podskupinách.

11. „Partnerstvo a sexualita v dospievaní “

Interaktívna prednáška približujúca význam plnohodnotných partnerských vzťahov, bezpečného sexuálneho života a predchádzania pohlavne prenosným ochoreniam.

Cieľ: prevencia.

Metóda: interaktvína prednáška – skupinová diskusia.

12. „Skutočnosť virtuálnej reality “

Interaktívna prednáška zameraná na uvedomenie si odlišností online a offline sveta s dôrazom na prevenciu vzniku internetovej závislosti.

Cieľ: prevencia bezpečného používania internetu.

Metóda: práca v podskupinách.

13. „Dôsledky drogových závislostí “

Preventívny program zameraný na predchádzanie vzniku látkových závislostí.

Cieľ: priblížiť dopad užívania návykových látok na človeka, z pohľadu psychického a fyzického zdravia, následkov na osobný aj spoločenský život.

Metóda: interaktívna prednáška – prezentácia.