Ponuka pre rodičov


Individuálne testy:

Meranie intelektového nadania od 3. rokov

Diagnostika poznávacích schopností dieťaťa

Diagnostika špecifických porúch učenia a správania

Diagnostika školskej zrelosti, pred vstupom do 1. ročníka ZŠ

Diagnostika odbornej spôsobilosti, vhodné pri výbere strednej a vysokej školy


Grafomotorický stimulačný program - 4. - 6.r
Rozvíja hrubú a jemnú motoriku dieťaťa, prepája zrakové a hmatové vnímanie.
Prebieha prostredníctvom tvorivých výtvarných aktivít a pripravuje ruku na písanie prvých písmen v škole.

Rozvoj hrubej a jemnej motoriky je u každého dieťaťa individuálny.
Grafomotorickým programom podporujeme rozvoj motoriky detí , pripravujeme ich na prvý rok v škole.

Tvorivé individuálne cvičenia súčasne rozvíjajú zrakové a pohybové schopnosti, ako aj predstavivosť, pozornosť a schopnosť sústrediť sa.

Stimulačný program prebieha 1x týždenne v priestoroch centra po dobu 10 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

Logopedické intervencie v oblastiach:

výslovnosť( rozvoj jemnej motoriky a rozvoj sluchových schopností )
porozumenie reči ( akustická slovná pamäť )
slovná zásoba
vyjadrovacia pohotovosť
rečový prejav
individuálna logopedická starostlivosť podľa potrieb rečových porúch detí

Komplexný stimulačný program - individuálny pristup

Program je zameraný na rozvíjanie psychických schopností dôležitých pre efektívne učenie:
zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie, grafomotoriku.