O nás


Naše Centrum poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú,
poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím.

SCPPPaP KORY – zaradené do siete školských zariadení rozhodnutím MŠ SR č. 4493/2010 – 917, k 1.9.2010. Od 1.1.2023 skrátene SCPP KORY

Vyšetrenia prebiehajú v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z.z., § 103 ods. 2 a) , § 132 ods. 1 a 3 a Vyhlášky č. 307/2008 (Vyhláška MŠ SR o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním) §2 ods. 1-3


SCPP KORY aktívne spolupracuje s Detským komunitným centrom KORY, o.z.


 Orientujeme sa na životné oblasti a potreby osobnostného rastu, rozvoju intelektového potenciálu a nadania,  vzdelávacieho a profesijného rastu, prevencii porúch psychického vývinu a porúch správania.

 Rodičom a pedagogickým zamestnancom poskytujeme poradenské služby.

Pri svojej práci využívame metódy psychologickej a pedagogickej diagnostiky, vrátane diagnostiky všeobecného intelektového nadania od 2,5 roka,  školskej pripravenosti pred nástupom do základnej školy,
špecifických porúch učenia, pozornosti  a správania.  

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA


Článok 1
Názov a sídlo združenia
1.1. Združenie bude vystupovať pod názvom:
 
Detské komunitné centrum KORY

 

1.2. so sídlom:

 

Chrasťová 43/A, 831 01, Bratislava

 

Článok 2

Ciele

2.1.   Cieľom združenia je :
-          podpora výchovy a vzdelávania v rodine
-          rozvoj sociálnych a komunikačných zručností v rodine s dieťaťom
-          rozvoj mentálnych predpokladov detí a mládeže
-          rozvoj intelektového nadania detí v predškolskom veku
-          prevencia problémov pri nástupe do školských zariadení
-          všestranný vývin a rozvoj osobnosti dieťaťa.
2.2.   Za účelom naplnenia cieľov bude občianske združenie organizovať najmä :
-          tematické prednášky, semináre a kurzy pre rodičov a širokú verejnosť
-          individuálne konzultácie a diagnostiku intelektového nadania
-          individuálne konzultácie a diagnostiku pri problémoch v učení a v správaní
-          komunitné krátkodobé pobytové aktivity
-          tematickú publikačnú činnosť.