Get Adobe Flash player

Medziľudský vzťah  je vzťah medzi dvoma alebo viacerými osobami.

Môže byť  letmý, náhodný, alebo cielene vytváraný, až pretrvávajúci. Spojenie môže byť založené na vzájomných sympatiách, láske, solidarite, pravidelných obchodných vzťahoch, alebo na inom type sociálneho záväzku.

Vzťah je však obyčajne chápaný ako spojenie medzi dvoma jednotlivcami, na základe priateľstva či intimity, alebo vzťah rodič - dieťa.

Väčšina vedeckých  prác z oblasti  vzťahov sa zameriava na lásku partnerov vo dvojiciach, ako základ perspektívneho vzťahu.

Jedným z teoretikov je aj americký psychológ Robert Jeffrey Sternberg,  (narodený 8. decembra, 1949).

Bol dekanom pre vedy a umenia na Tufts Universite (USA),  profesorom psychológie a vzdelávania na Yaleovy univerzite a predsedom Americkej psychologickej asociácie.

 Je držiteľom desiatich čestných doktorátov z  amerických, a ôsmych európskych univerzít.

 V súčasnej dobe je taktiež významný spoločník Psychologického centra na Univerzite v Cambridge.

Trojuholníková teória lásky

Táto teória charakterizuje lásku v kontexte medziľudských vzťahov v tri rôznych podobách:


    1. Intimita – vzťah, ktorý zahŕňa pocity blízkosti, prepojenia .

    2. Vášeň – vzťah, ktorý zahŕňa pocity vedúce k romantike, fyzickej a sexuálnej príťažlivosti

    3. Záväzok ( zodpovednosť) – vzťah, ktorý zahŕňa, v krátkodobom horizonte, momentálne rozhodnutie  zostať s iným, a v dlhodobom horizonte, spoločné plánovanie, zakladanie rodiny, vzájomnú osobnú starostlivosť


"Skúsenosť„ a schopnosť milovať závisí od sily  týchto troch zložiek, na vzájomnom pomere síl jednotlivých stránok vo vzťahu k sebe.

V rôzne stupne a typy lásky možno vysvetliť ako rôzne kombinácie týchto troch prvkov.   Dôraz každej zložky sa v priebehu času mení a vyvíja a tak sa vyvíja aj dospelý vzťah.

Vzťah založený iba na jednom prvku má menšiu pravdepodobnosť  prežitia.

Tieto tri komponenty, obrazovo označené na vrcholy trojuholníka, na seba vzájomne pôsobia   tak, že vytvárajú tkz. sedem rôznych druhov lásky, zážitkov ( Nonlove  - absencia všetkých troch zložiek  lásky, nie je zastúpená).

Veľkosť trojuholníka, jeho funkcia reprezentovať "sumár" a vytrvalosť lásky – je priamo úmerná.

Kvalita trojuholníka, jeho funkcia reprezentanta  "typu" lásky, sa môže v priebehu vzťahu líšiť.

 

Typy lásky podľa Sternberga :


1. Chuť / priateľstvo nie je definované v zmysle trojuholníka. Sternberg tvrdí, že táto intímna záľuba stretávať sa charakterizuje skutočné priateľstvo  v ktorom človek cíti puto, teplo a blízkosť s iným, ale nie vášeň alebo dlhodobý záväzok.

2. Bláznivá - čarovná láska , „láska na prvý pohľad“ (často založená na fyzickej atraktivite) je sprevádzaná silnou vášňou, bez intimity poznania a  záväzku. Môže zaniknúť rovnako rýchlo ako vzplanula, ale s príchodom romantiky a poznávania môže prerásť do inej úrovne vzťahu,


3. Prázdna láska,  býva  bez prítomnosti intimity či vášne, ktoré sa však  mohli vytratiť  časom. Vzťah môže skončiť, ale aj pretrvať, ak stojí na pevnom vzťahu z iných dôvodov ( peniaze, majetok, deti)


4. Romantická láska obsahuje vášeň a intimitu a prepája sa v nej očarenie krásou partnera so silnými pocity blízkosti a prepojení. Často je tento typ lásky zobrazovaný v umení. Býva bez záväzkov.


5. Priateľská láska,  je láska intímna, bez vášne, je charakteristická pre dlhodobý vzťah či manželstvo, zostáva záväzok- zodpovednosť, intimita, hlboká náklonnosť a odhodlanie zostať. V prípade rodiny je takáto láska je ideálne rozložená medzi jej členov.  Vzácne sa objavuje aj medzi priateľmi, pokiaľ ide o platonický vzťah.

6.Nezodpovedná  láska,  je typická pre ľudí, ktorí zahoria vášňou bez prítomnosti intimity (hlbšieho poznania a otvorenia sa) unáhlene sa rozhodnú pre sobáš. Vzťahy sú veľmi rizikové, nestabilné a často končia rozchodom.


7. Úplná láska obsahuje všetky tri komponenty. Usilujeme o ňu obyčajne ako o ideál v romantických vzťahoch; nemusí však v tomto zložení vydržať na vždy.


Zavŕšenie lásky je kompletná forma, ktorá predstavuje ideálny vzťah, ku ktorému sa ľudia vnútorne snažia a potrebujú ho.

Podľa Sternberga, si ľudia v takomto vzťahu, nemôžu predstaviť zdieľanie dlhodobých radostí  s niekým iným, prekonávajú  problémy elegantne, s toleranciou a porozumením a zodpovednosťou.

Avšak, Sternberg varuje, že zachovanie suverénnej lásky môže byť ďalšie, než jej dosiahnutie.