Get Adobe Flash player

ĽUDSKÝ MOZOG – stručný prehľad jednotlivých funkcií

Spracovala Zuzana Mareková

ĽAVÁ HEMISFÉRA – Kontroluje jazykové schopnosti, je zameraná na matematiku a logiku. Pracuje s malými detailmi, ktoré potom logicky vysvetľuje. Je špecializovaná na rečové funkcie, riadenie komplexných vôľových pohybov, čítanie, písanie a aritmetiku.

PRAVÁ HEMISFÉRA – Podieľa sa na zrakovo – priestorových schopnostiach, rozoznávaní výrazov tvárí, na intuíciu, emóciách a umeleckých a hudobných schopnostiach. Pracuje s veľkým obrazom. Špecializuje sa na nerečové funkcie, komplexné spracovanie zrakových, sluchových, hmatových podnetov a na priestorové vnímanie.

FRONTÁLNA ČASŤ (čelový lalok) - Zodpovedá za zložité duševné funkcie, ako je uvažovanie či rozhodovanie. Jeho súčasťou sú aj motorické oblasti, ktoré plánujú a riadia pohyby ovládateľné vôľou. Nachádzajú sa tu teda funkcie inteligencie, rečovej schopnosti ako i riadenie pohybov. Funkčné časti ľavého frontálneho laloku (primárna motorická oblasť, premotorická oblasť, pamäť pre priestorové úlohy, výkonná oblasť pre riadenie, oblasť výkonnej pamäti pre uvedomovanie si objektov, oblasť pre spracovanie komplexných informácií), pravého frontálneho laloku (primárna motorická oblasť, premotorická kôra, čelové okohybné pole, prefrontálna kôra, oblasť pre myslenie, oblasť pre emocionálne pochody súvisiace s osobnými a sociálnymi väzbami, orbitofrontálna kôra). Zo všetkých duševných procesov je tvorba cieľov činnosť, ktorá je najviac sústredená na samotného jedinca a odráža jeho potreby. Zrodenie schopnosti formulovať ciele je teda spojené so zrodením mentálnej reprezentácie jástva. A preto je vznik sebauvedomovania prepojený s vývojom frontálnych lalokov. V oblasti prefrontálnej kôry sme najbližšie k vedomému uvedomovaniu si seba, reality a jej hodnotenia, simulácii plánov budúceho, konečným dôsledkom je potom integrita alebo naopak neintegrita správania.

CENTRÁLNA OBLASŤ – Ide o oblasť motorického kortexu. Pri motorickom kortexe rozoznávame tri oblasti: 1. Primárna motorická oblasť (väčšinou sprostredkováva daný špecifický pohyb, napr. opozícia palca a ukazováka), 2. Premotorická oblasť (komplexita pohybov, napr. komplexný pohyb, ktorý napodobňuje písanie – vzniká motorický obraz, nachádzajú sa tu zrkadlové neuróny – umožňujú nám pochopiť správanie ďalších jedincov a učiť sa pozorovaním, 3. Suplementárna motorická oblasť (zúčastňuje sa na plánovaní pohybu, napr. bilaterálne pohyby rúk).

PARIETÁLNA OBLASŤ (temenný lalok) - Obsahuje somatosenzitívne oblasti, ktoré spracúvajú hmatové informácie z tela. Okrem toho integruje rozličné typy senzitívnych informácií, ktoré sa týkajú priestorového vnímania, čím uľahčuje orientáciu v okolitom prostredí. Súvisia s učením a pamäťou. Parietálne laloky nefungujú dobre jedincom, ktorí majú diagnostikované vývinové poruchy učenia. V ľavej časti môžeme vidieť fungovanie mechanickej pamäti.

Brockova oblasť - Je oblasť v čelovom laloku koncového mozgu, zodpovedná za artikulovanú reč. Neschopnosť rozprávať v dôsledku mŕtvice sa často nazýva Brockova afázia.

 

Wernickeho oblasť - Je významná jazyková oblasť v spánkovom laloku, zodpovedná za chápanie reči. U väčšiny ľudí leží v ľavej pologuli blízko prechodu do temenného laloka. Neschopnosť chápať reč v dôsledku mŕtvice sa často nazýva Wernickeho afázia.