Get Adobe Flash player

Charakteristika intelektovo nadaných detí

 

Typické prejavy nadaných detí sú najmä odrazom ich predčasne, vysoko alebo kvalitatívne odlišných poznávacích schopností. Najčastejšie ide o tieto prejavy:

Ø  čulosť, vysoká hladina aktivity až hyperaktivita

Ø  schopnosť dlhodobej koncentrácie pozornosti pre oblasť, ktorá ich zaujíma

Ø  urýchlený rečový vývin, široká slovná zásoba (vzhľadom na vek), adekvátne používanie abstraktných pojmov

Ø  výborná pamäť - nové informácie si rýchlo osvoja, v oblasti svojho záujmu si pamätajú mnohé podrobnosti

Ø  záujem o intelektuálne činnosti, vysoká vnútorná motivácia

Ø  zvedavosť, snaha objavovať, riešiť, zisťovať

Ø  rýchle chápanie a učenie

Ø  živá predstavivosť

Ø  záujem o písmená, čísla v útlom veku - zaujímajú sa o čísla, poznávajú ich, intuitívne dokážu spočítavať, odpočítavať

Ø  osvojenie čítania, písania, počítania v predškolskom veku (dieťa sa naučí čítať, písať, počítať na základe vlastnej motivácie, bez cieleného vedenia dospelým)

Ø  zanietenie pre niektorú oblasť poznania (napr. živočíchy, zemepis, astronómia)

Ø  výborné argumentačné schopnosti, kritické myslenie, zmysel pre zachytenie detailov v rečovej komunikácii - majú zmysel pre presné vyjadrovanie, dospelých často chytajú za slovíčka

Ø  problematický postoj k autoritám (spochybňovanie direktívnych pravidiel a požiadaviek) - nie sú ochotné prijať inštrukcie dospelých bez ich zvnútornenia, príkazy musia mať zdôvodnené, často uplatňujú protiargumentáciu

Ø  perfekcionizmus - súvisí s ich vnútornou motiváciou - chcú podávať najlepšie výkony, a to bez ohľadu na ich skúsenosti a možnosti. Ťažko sa vyrovnávajú s prehrou a pociťujú zlyhanie, ak je ich výkon pod hranicou ich vlastných predstáv. U malých detí sa táto nespokojnosť môže prejavovať veľmi expresívne - krikom, plačom, záchvatmi zúrivosti

Ø  asynchrónnosť vývinu - nevyvíjajú sa vo všetkých oblastiach rovnako. Ich poznávací intelektový vývin predbieha telesný vývin. Často za poznávacím vývinom zaostáva aj sociálny a emocionálny vývin. Asynchrónnosť je typická aj v rámci schopností, zručností, súvisiacich s intelektovou oblasťou. Môže sa to prejavovať tak, že v škole je nadané dieťa vynikajúce v matematike, ale menej úspešné na slovenčine (hoci v oboch môže byť nadpriemerné). Alebo aj v rámci jednej oblasti - môže vynikajúco riešiť problémové úlohy a geometrické problémy, ale byť menej zručné v kalkulačných činnostiach (napr. v násolbilke)

 

 

Samozrejme, všetky nadané deti neprejavujú tieto charakteristiky, sú to len typické prejavy, ktoré sú v rannom vývine nadaných detí viac alebo menej výrazné.