Grafomotorický stimulačný program

 

Rozvíja hrubú a jemnú motoriku dieťaťa, prepája zrakové a hmatové vnímanie

 

Prebieha prostredníctvom tvorivých výtvarných aktivít a pripravuje ruku na kreslenie a písanie prvých písmen v škole

  

Rozvoj hrubej a jemnej motoriky dieťaťa (teda jeho celková pohyblivosť) je u každého z nich veľmi individuálna, a práve preto si žiada osobitý prístup.

Grafomotorickým programom chceme podporiť rozvoj motoriky detí a tým ich pripraviť na prvý rok v škole. Naučiť ich kontrolovať svoje ruky a pohyby, ktoré vykonávajú, pomôcť im zvládnuť správne držanie ceruzy a pera v ruke, učiť sa udržiavať správnu polohu tela pri práci.

 

Tvorivé individuálne cvičenia v správnych grafických polohách, pri ktorých sa súčasne rozvíjajú zrakové a pohybovéschopnosti, ako aj predstavivosť, pozornosť a schopnosť sústrediď sa. Cvičenia prebiehajú na veľkých farebných plochách soštetcami alebo ceruzami niekoľkonásobným opisom pohybov po predkreslenej línií ( vertikálne a horizontálne línie, krivky, slučky, oblúčiky, lomené línie....).

 

Stimulačný program prebieha 1x týždenne v priestoroch SCPPPaP (príp. v priestore materskej školy) za prítomnosti rodiča po dobu 10 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

 

Zákonní zástupcovia a materské školy, majúce záujem o stimulačný program, sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.

 

 Rečový stimulačný program

 

Rečový rozvoj detí je úzko prepojený s rozvojom intelektu. Dieťa potrebuje okrem obratnosti v rečovom prejave a kvalitných zmyslových schopností hlavne kvalitný prísun informácií. Deti v dnešnej dobe počúvajú a pozerajú, ale nepočujú a nevidia. Súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu je aj logopedická starostlivosť v týchto oblastiach:

 

výslovnosť( rozvoj jemnej motoriky a rozvoj sluchových schopností )

porozumenie reči ( akustická slovná pamäť )

slovná zásoba

vyjadrovacia pohotovosť

rečový prejav

individuálna logopedická starostlivosť podľa potrieb rečových porúch detí

 

 

Stimulačný program prebieha 1x týždenne v priestoroch SCPPPaP (príp. v priestore materskej školy) za prítomnosti rodiča po dobu 10 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

 

Zákonní zástupcovia a materské školy, majúce záujem o stimulačný program, sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.

 

 Komplexný stimulačný program 

  

Má za cieľ optimálne naštartovať a rozvinúť schopnosti a zručnosti, ktoré sú kľúčové pre úspešné napredovanie dieťaťa v učení, najmä v čítaní, písaní, pravopise a vyjadrovaní. Okrem rozvoja reči je tréning zameraný na rozvíjanie všetkých psychických schopností dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímanie, symbolické funkcie, pamäť, pozornosť a záujem o učenie. Pre úspešné osvojovanie si gramotnosti v škole , by zákonite v ranom a predškolskom veku u každého dieťaťa mala byť realizovaná cielená stimulácia zrakového a sluchového vnímania, taktilno-kinestetického vnímania , jemnej motoriky , grafomotoriky a vizuomotoriky , aj v súvislosti s vývinom reči.

 

Stimulačný program prebieha 1x týždenne v priestoroch SCPPPaP (príp. v priestore materskej školy) za prítomnosti rodiča po dobu 10 týždňov. Jedno stretnutie trvá 45 minút.

 

Zákonní zástupcovia a materské školy, majúce záujem o stimulačný program, sa môžu kontaktovať telefonicky alebo mailom.