Get Adobe Flash player

 

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

Článok 1
Názov a sídlo združenia 
1.1. Združenie bude vystupovať pod názvom:
 
Detské komunitné centrum KORY

 

1.2. so sídlom:

 

Chrasťová 43/A, 831 01, Bratislava

 

 Článok 2

Ciele 

2.1.   Cieľom združenia je :
-          podpora výchovy a vzdelávania v rodine
-          rozvoj sociálnych a komunikačných zručností v rodine s dieťaťom
-          rozvoj mentálnych predpokladov detí a mládeže
-          rozvoj intelektového nadania detí v predškolskom veku
-          prevencia problémov pri nástupe do školských zariadení
-          všestranný vývin a rozvoj osobnosti dieťaťa. 
2.2.   Za účelom naplnenia cieľov bude občianske združenie organizovať najmä :
-          tematické prednášky, semináre a kurzy pre rodičov a širokú verejnosť
-          individuálne konzultácie a diagnostiku intelektového nadania
-          individuálne konzultácie a diagnostiku pri  problémoch v učení a v správaní
-          komunitné krátkodobé pobytové aktivity 
-          tematickú publikačnú činnosť.