Get Adobe Flash player

 

Biofeedback

SLUŽBY CENA
1 sedenie 10 €
10 + 2 sedenia* 100 €
Individuálna dlhodobá stimulácia + Biofeedback* 20 € / 45 (60) min.
Akcia 10 + 2 sedenia*  200 €

 *12 sedení - platnosť max. 15 týždňov 

 

 

 

Psychologická diagnostika a psychologické poradenstvo

 

Psychologická diagnostika : testy inteligencie , pre vstup do vybraných typov škôl; testy školskej zrelosti , pred vstupom do 1. ročníka ZŠ ; testy odpornej spôsobilosti pri výbere strednej a vysokej školy;

zahŕňa : prípravu na vyšetrenie (odborná a materiálno- technická), realizácua vyšetrenia a vyhodnotenie použitej diagnostickej batérie testov, psychologickú interpretáciu výsledkov vrátane psychologického záveru).

Špeciálna psychologická diagnostika : kontrolné psychologické vyšetrenie, psychologický výber, posúdenie vybraných psychických funkcií

 

SLUŽBY CENA Cena pre klientov škôl a školských zariadení 
Komplexné psychologické vyšetrenie - individuálne 30 € / 55 min -
Komplexné psychologické vyšetrenie – skupinové, preventívne programy - 0 €/hod
Špeciálna psychologická diagnostika – individuálna 30 € / 55 min -
Screeningové psychologické vyšetrenie - skupinové, preventívne programy - 0 €/hod.
Individuálne psychologické poradenstvo a terapia 20 € / 55 min -
Písomná správa zo psychologického vyšetrenia 10 € 0 €

 

Špeciálno-pedagogická a liečebná diagnostika a poradenstvo

 

Špeciálno-pedagogická /liečebná diagnostika zahŕňa : prípravu na vyšetrenie (odborná a materiálno- technická), realizáciu vyšetrenia a vyhodnotenie použitej diagnostickej batérie, spracovanie výsledkov do záveru

Špeciálno-pedagogické /liečebné poradenstvo zahŕňa : prípravu na prácu s klientom podľa analýzy problému, realizáciu – inštruktáže, nácviku, reedukácie alebo rehabilitácie, ďalšie postupy podľa dosiahnutých výsledkov, záver poradenstva

 

 

SLUŽBY CENA Cena pre klientov škôl a školských zariadení 
Špeciálno-pedagogické vyšetrenie - individuálne, vstupné 30 € /55 min -
Screeningové vyšetrenie -skupinové, preventívne programy - 0 €
Individuálna špeciálno-pedagogická, dlhodobá stimulácia 20 € / 55 min. -
Individuálna dlhodobá stimulácia + Biofeedback (EEG/HRV)* 20 € / 55 min. -
Písomná správa zo špeciálno-pedagogického/liečebného vyšetrenia /pre školu/ 10 € / os. -

 

*logické úlohy, rozvoj pozornosti a pamäte, grafomotorické cvičenia,  arteterapia, zvládanie stresu a pod., program zostavovaný podľa individuálnych potrieb klienta

 

Prevencia

Prevencia: skupinové aktivity zameraná na optimalizáciu vývinu detí a mládeže, ako sú : sebarozvíjajúce programy, nácvik efektívnej komunikácie, tréningovo-vzdelávacie programy; prednášky ;semináre; vrátane prípravy a vyhodnotení jednotlivých stretnutí.

 

SLUŽBY CENA* Cena pre klientov škôl a školských zariadení*
Prednášky , semináre individuálne 0 €
Skupinové preventívne činnosti (aj pre MŠ) individuálne 0 € /hod.

Tréningy, nácviky - skupinové (aj pre MŠ)

individuálne 0 €/ hod.

*Služby čiastočne hradené z podielových daní v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pre klientov, ktorí nás navštívili na základe odporúčania školy a súhlasu zákonného zástupcu

  

    Príplatok za prednostné vybavenie 20 €.

   ( zahŕňa stretnutie po 17,00, cez víkendy alebo sviatky, termíny vyšetrenia so správou        do 3 dní )