Get Adobe Flash player

Vážení a milí rodičia!

Naša poradňa spadá medzi školské zariadenia - Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Nakoľko obecná/štátna finančná podpora našej práce sa rovná približne 10€/dieťa/rok, bez ohľadu na počet odpracovaných hodín, sme nútení naše služby spoplatňovať.
Ďakujeme za pochopenie a ocenenie našich služieb.
Preferujeme platbu bankovým prevodom: 
SK88 1100 0000 0029 4503 2895

 

Biofeedback

SLUŽBY CENA
25 min. sedenie 15 €
Individuálna stimulácia + Biofeedback* 25 € / 50 min.

EEG Biofeedback - diagnostika 
EEG Biofeedback - stimulácia

30 € / 50 min.
25 € / 50 min.

 

 

Psychologická diagnostika a psychologické poradenstvo

 

SLUŽBY CENA Cena pre klientov škôl a školských zariadení 
Komplexné psychologické vyšetrenie - individuálne 30 € / 50 min -
Komplexné psychologické vyšetrenie – skupinové, preventívne programy - 0 €/hod
Špeciálna psychologická diagnostika – individuálna 30 € / 50 min -
Screeningové psychologické vyšetrenie - skupinové, preventívne programy - 0 €/hod.
Individuálne poradenstvo a terapia 30 € / 50 min -
Písomná správa zo psychologického vyšetrenia 10 € 0 €

 

Špeciálno-pedagogická a liečebná diagnostika a poradenstvo

  

SLUŽBY CENA Cena pre klientov škôl a školských zariadení 
Špeciálno-pedagogické vyšetrenie - individuálne, vstupné 30 € /50 min -
Screeningové vyšetrenie -skupinové, preventívne programy - 0 €
Individuálne logopedické intervencie a starostlivosť 25 € / 50 min. -
Individuálna dlhodobá stimulácia + Biofeedback (EEG/HRV)* 25 € / 50 min. -
Písomná správa zo špeciálno-pedagogického/liečebného vyšetrenia /pre školu/ 10 € / os. -

 

*logické úlohy, rozvoj pozornosti a pamäte, grafomotorické cvičenia,  arteterapia, zvládanie stresu a pod., program zostavovaný podľa individuálnych potrieb klienta

 

Prevencia

 

SLUŽBY CENA* Cena pre klientov škôl a školských zariadení*
Prednášky , semináre individuálne 0 €
Skupinové preventívne činnosti (aj pre MŠ) individuálne 0 € /hod.

Tréningy, nácviky - skupinové (aj pre MŠ)

individuálne 0 €/ hod.

*Služby čiastočne hradené z podielových daní v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov pre klientov, ktorí nás navštívili na základe odporúčania školy a súhlasu zákonného zástupcu

  

Príplatok za zrýchlené vyhotovenie správy - 20 €.

Príplatok za služby v sobotu alebo vo sviatok - 50 €.