Get Adobe Flash player

SCPPPaP – zaradené do siete školských zariadení rozhodnutím MŠ SR č. 4493/2010 – 917, k 1.9.2010

 

UPOZORNENIE: z dôvodu rekonštrukcie priestorov na Uhrovej 18 nás nájdete na adrese

Stromová 34, A1 na terase, 831 01, Bratislava - Kramáre

k dispozícii parkovacie miesto č. 2 za autobusovou zastávkou pri hlavnej ceste


Aktuálna ponuka služieb SCPPPaP KORY v priestoroch poradne

Situáciu aktívne konzultujeme s rodičmi, podľa potreby s lekármi a vyučujúcimi. Na základe výsledkov spracovávame odbornú správu s návrhom odporúčaní pre školskú integráciu, asistenta učiteľa, stimulácie u nás v Centre a podobne.  

 ~

Prehľad odborných intervencií:

1.Psychologická a špeciálno - pedagogická diagnostika

- meranie intelektového nadania 

- meranie EQ - diagnostika a prevencia porúch správania

- meranie a stimulácie mozgovej aktivity metódou EEG Biofeedback - PROFI

(zariadenie spĺňa normy EU EN 60601, smernicu 93/42 EHS, nariadenie vlády 54/2015)

- diagnostika školskej zrelosti vrátane motorických funkcií  

- diagnostika úrovne všeobecných rozumových schopností

- diagnostika úrovne kognitívnych schopností (pamäte, pozornosti, psychomotorického     

  tempa, zrakového vnímania, vizuomotorickej koordinácie a iné)

- diagnostika osobnosti

- diagnostika aktuálneho emocionálneho prežívania, postojov a sociálnych vzťahov

- diagnostika profesionálnej orientácie

- diagnostika špecifických porúch učenia a špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb

 

2.Psychologické intervencie, poradenstvo a konzultácie (aj dlhodobé)

- rozvoj sociálnych zručností (aj triedne kolektívy)

- rozvoj emocionálnej inteligencie (aj triedne kolektívy)

- poradenstvo a konzultácie v oblasti ťažkostí vo vzťahoch (aj kolektív - rovesnícke vzťahy, partnerské vzťahy, šikana)

- poradenstvo v oblasti emočného prežívania  a zvládania záťažových situácii

- poradenstvo pri ťažkostiach v školskom prostredí a pri problémoch v  učení

- poradenstvo a konzultácie pri poruchách správania

- poradenstvo a konzultácie pri ťažkostiach v oblasti výchovy

 

3.Špeciálno – pedagogické stimulácie, poradenstvo a konzultácie

- rozvoj kognitívnych schopností (tréning pamäte, pozornosti, motorických zručností)

- stimulácie pri poruchách učenia (stimulácia čitateľských, pravopisných 

  a matematických zručností) 

 

4.Logopedické intervencie

 

5.Stimulácia pomocou metódy EEG biofeedback/profi a HRV biofeedback  

tréning pozornosti, pamäte, sústredenia (odporúčaný pri ADHD, ADD a podobne)